Visualització de contingut web

Proves homologades

PROVES HOMOLOGADES - CURS 2018/19

 

  • RESOLUCIÓ, de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a l'efecte de l'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades, i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud. (DOCV 14.04.2011)
  • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució, de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'estabelix l'adscripció entre centres a efectes d'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud. (DOCV 21.06.2011)
  • ORDRE 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. (DOCV 08.11.2011)
  • RESOLUCIÓ, de 22 d'octubre de 2018, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres de la comissió mixta prevista en l'Ordre 20/2011, de 24 d'octubre, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.
  • Circular als centres d'educació secundària i formació professional sobre elaboració i administració de les proves homologades del curs 2018-2019.

  • Calendari per a la realització de les proves homologades en centres docents d'Educació Secundària i de Formació Professional.

INSCRIPCIÓ A LES PROVES HOMOLOGADES: tots els centres hauran d'inscriure's l'Oficina Virtual de la Conselleria d'Educació (OVICE): https://oficinavirtual.gva.es (marcant l'apartat de: Centres sense distinció de titularitat en el subapartat: Altres) i triar la modalitat de prova.

PÀGINA D'INSCRIPCIÓ

 

Guia del Candidat 2018-2019 Especificacions 2018-2019

Guia del candidat per a les proves homologades per als alumnes d'educació secundària i formació professional (2018-2019).

Especificacions aprovades per la Comissió Mixta (2018-2019).

Fitxes d'avaluació
Expressió i interacció escrita Expressió i interacció oral
Portades
Model portada prova Model portada destreses

 

Proves de mostra per idiomes:

Utilitzeu el correu electrònic següent en cas de necessitat: proveshomologades@gva.es