Visualització de contingut web

Matrícula a cursos a distància d'anglés de Nivell B1 i B2

Cursos curriculars en línia dels nivells intermedi B1 i intermedi B2 d'anglés. Podrà accedir-hi l'alumnat del programa That's English! del curs 2020-2021 i la ciutadania en general.

El procediment d'admissió als cursos curriculars a distància dels nivells intermedi B1 i intermedi B2 es farà d'acord amb la prioritat següent:

  • Alumnat del That's English! del curs 2020-21
  • Persones candidates de nou ingrés

 

L'alumnat del That's English! del curs 2020-2021 que vulga accedir als nivells intermedi B1 i B2 a distància formalitzarà la matrícula en la secretaria del centre durant els dies 28 al 30 de juny de 2021.

Les persones candidates de nou ingrés als cursos curriculars a distància dels nivells intermedi B1 i intermedi B2 d'anglés podran fer la sol·licitud d'admissió  des de les 10:00 h del dia 13 de juliol fins a les 14:00 h del dia 15 de juliol de 2021

Només es podrà fer una sol·licitud d'admissió en un únic nivell i per a una única escola oficial d'idiomes.

Una vegada enviat el formulari de sol·licitud d'admissió, la persona sol·licitant rebrà un justificant d'enviament al correu electrònic indicat. En cas de més d'una sol·licitud per persona, es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada.

L'ordre de prelació en l'adjudicació d'aquestes vacants serà a partir de la lletra E.

L'elecció de grup es farà en el moment de la formalització de la matrícula segons disponibilitat.

El dia 6 de setembre de 2021 cada escola oficial d'idiomes que imparteix aquests cursos publicarà el llistat d'adjudicats i una llista d'espera.

Durant els dies 10 i 13 de setembre els candidats que hagen obtingut plaça formalitzaran la matrícula. En el cas de no formalitzar- en el període indicat, es considerarà que s'ha renunciat a la plaça i, per tant, es perdrà la reserva de la plaça assignada. En cas de quedar places vacants, el dia 15 de setembre formalitzaran la matrícula els candidats en llista d'espera.

Les escoles oficials d'idiomes en què s'impartirà aquest ensenyament seran les següents:

Més informació al voltant dels cursos en línia d'anglés de Nivell B1 i B2:

Tindran el mateix tractament que un curs presencial de B1 o B2 i s'acolliran a la mateixa normativa que un curs presencial.

Els exàmens finals escrits de Nivell Intermedi B1 i B2 d'anglés seran presencials a l'escola on està matriculat l'alumnat del curs. La prova final de la part de producció, coproducció oral i, de mediació oral podrà ser a través de la plataforma virtual per videoconferència.

L'alumnat d'aquesta modalitat en segon curs de Nivell Intermedi B1 i B2 haurà de fer la corresponent inscripció a les proves de certificació de nivell. Aquestes proves de certificació seran presencials per a totes les destreses.

El curs serà completament en línia. L'alumnat disposarà d'un llibre de text que haurà de treballar de forma autònoma i preparar per a la sessió de videoconferència d'una hora lectiva setmanal, que serà obligatòria i conformarà l'activitat de llengua de producció i coproducció oral i de mediació oral. La resta d'activitats de llengua (comprensió oral, comprensió escrita, expressió escrita i mediació escrita) les farà l'alumnat de forma autònoma en la plataforma d'aprenentatge.

 

Més informació interessant: