T'interessa

Portals

Currículums i Legislació

Currículums i Legislació

Els ensenyaments d'idiomes tenen com a objecte capacitar l'alumnat per a l'ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu. Aquests ensenyaments s'organitzen en els nivells següents: Nivell Bàsic A2, Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2, Nivell Avançat C1 i Nivell Avançat C2. 

Legislació general

 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (articles 59-62).
 • Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s'estableix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establit per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
 • Ordre 3/2019, de 2 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix la distribució geogràfica de les escoles oficials d'idiomes i es regulen les seccions i altres ubicacions per als seus ensenyaments.
 • Resolució de 3 de maig de 2023, de la consellera d’Educació Cultura i Esport, per la qual es regulen les seccions i altres ubicacions de les escoles oficials d’idiomes a partir del curs 2023-2024.

Organització i funcionament

 • Resolució de 18 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2023-2024.
 • Decret 167/2017, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de les escoles oficials d'idiomes.
 • Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

Currículums

 • Decret 242/2019,  de  25  d'octubre,  d'establiment  dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.
 • Correcció d'errades del Decret 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana - Apartat Gramàtica del Nivell Intermedi B2 d'Anglés 
 • Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual queden fixades les exigències mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels Ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Avaluació

 • Reial Decret 1/2019, de 11 de gener, pel  pel qual s'estableixen els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.
 • Ordre 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.
 • Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga.

Proves de certificació

 • Resolució de 25 de setembre de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora de les proves de certificació per al curs acadèmic 2023-2024, prevista en l’Ordre 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació (PUC) en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2024. [2024/1203]

Admissió i matrícula

 • RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establixen el calendari i el procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2024-2025 en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.
 • RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual es determinen els certificats de nivell de coneixement d’un idioma que habiliten per a la matriculació en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.

Inclusió

 • Resolució conjunta de 20 de setembre de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten les instruccions per a la sol·licitud d'adaptacions d'accés en les escoles oficials d'idiomes valencianes.