Currículums i Legislació

Currículums i Legislació

Els ensenyaments d'idiomes tenen com a objecte capacitar l'alumnat per a l'ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu. Aquests ensenyaments s'organitzen en els nivells següents: Nivell Bàsic A2, Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2, Nivell Avançat C1 i Nivell Avançat C2. 

Legislació general

 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (articles 59-62).
 • Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s'estableix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establit per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
 • Ordre 3/2019, de 2 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix la distribució geogràfica de les escoles oficials d'idiomes i es regulen les seccions i altres ubicacions per als seus ensenyaments.
 • Resolució de 3 de maig de 2023, de la consellera d’Educació Cultura i Esport, per la qual es regulen les seccions i altres ubicacions de les escoles oficials d’idiomes a partir del curs 2023-2024.

Organització i funcionament

 • Resolució de 26 d’octubre de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de l’Escola Oficial d’Idiomes Virtual Valenciana durant el curs 2022-2023.
 • Resolució de 18 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2023-2024.
 • Decret 167/2017, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de les escoles oficials d'idiomes.
 • Ordre 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

Currículums

 • Decret 242/2019,  de  25  d'octubre,  d'establiment  dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.
 • Correcció d'errades del Decret 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana - Apartat Gramàtica del Nivell Intermedi B2 d'Anglés 
 • Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual queden fixades les exigències mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels Ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Avaluació

 • Reial Decret 1/2019, de 11 de gener, pel  pel qual s'estableixen els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.
 • Ordre 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.
 • Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga.

Proves de certificació

 • Resolució de 26 de setembre de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora de les proves de certificació per al curs acadèmic 2022-2023, prevista en l’Ordre 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.
 • Resolució de 13 de febrer de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació (PUC) en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2023

Admissió i matrícula

 • Resolució de 17 de maig de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2023-2024 en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.
 • Resolución de 17 de maig de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es determinen els certificats de nivell de coneixement d’un idioma que habiliten per a la matriculació en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.

Inclusió

 • Resolució conjunta de 20 de setembre de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten les instruccions per a la sol·licitud d'adaptacions d'accés en les escoles oficials d'idiomes valencianes.