FORMULARI PER AL PROFESSORAT VOLUNTARI PER A LA CORRECCIÓ I AVALUACIÓ DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ DE VALENCIÀ NIVELL B1, B2, C1 i C2 DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2021 D’EOI AMB INDICACIÓ DEL NOMBRE DE SESSIONS DE SUPORT

FORMULARI PER AL PROFESSORAT VOLUNTARI PER A LA CORRECCIÓ I AVALUACIÓ DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ DE VALENCIÀ NIVELL C1 i C2 DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2021 D’EOI AMB INDICACIÓ DEL NOMBRE DE SESSIONS DE SUPORT

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA

CORRECCIÓ I AVALUACIÓ TELEMÀTICA DE LA PART DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS:

A emplenar només pel personal que no siga professorat d’EOI

CORRECCIÓ I AVALUACIÓ DE LA PART DE PRODUCCIÓ I COPRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS

DADES DE LA SOL·LICITUD:

PROTECCIÓ DE DADES:

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme manté un compromís de compliment de la legislació vigent en matèria de tractament de dades personals i seguretat de la informació a fi de garantir que la recollida i tractament de les dades facilitades es realitza conforme a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD).

MÉS INFORMACIÓ:

Cada sessió de correcció telemàtica de la part de producció i coproducció de textos escrits sobre la plataforma implica la correcció de:

- Producció i coproducció de textos escrits de B1 = 14 exàmens (2 tasques en cada examen)

- Producció i coproducció de textos escrits de B2 = 9 exàmens (2 tasques en cada examen)

- Producció i coproducció de textos escrits de C1/C2 = 8 exàmens (2 tasques en cada examen)

La correcció de les proves haurà de dur-se a terme entre el 8 i el 15 de setembre de 2021.

Prova de verificació