Legislació

Legislació

  • Resolució de 25 de febrer de 2022, del director general de Política Lingüistica i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifica la RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2022.
  • Resolució de 14 de febrer de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells de Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2022.
  • Resolució de 4 de novembre de 2021, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora per a ho curse acadèmic 2021/2022 prevista en l'Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, por la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.
  • Ordre, de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. (DOCV 26.03.2008).

Convocatòria de proves de certificació 2022

Convocatòria de proves de certificació 2022

Inscripció de l'alumnat oficial que estiga matriculat en el mateix idioma en un curs conduent a certificació, des de les 10.00 hores del dia 21 de febrer fins a les 23.59 hores del dia 28 de febrer de 2022: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17070
Tutorial del procediment d'inscripció  
Matrícula lliure de tots els idiomes excepte anglés i valencià, des de les 10.00 hores del dia 21 de febrer de 2022 fins a les 23.59 hores del dia 28 de febrer de 2022: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2540
Tutorial del procediment de matrícula
Matrícula lliure d'anglés i valencià (cal fer una sol·licitud de torn de matrícula, atés que les places són limitades, a partir de les 9 hores del dia 28 de febrer de 2022, segons idioma i nivell): https://proveseoi.gva.es/