Legislació

Legislació

  • ​​​​​​Resolució de 14 de febrer de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells de Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2022.
  • Resolució de 25 de febrer de 2022, del director general de Política Lingüistica i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifica la RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2022.
  • Resolució de 16 de junio de 2022, del director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la cual se modifica la Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la cual se establecen el calendario y el proceso de inscripción y matriculación para la realización de la prueba unificada de certificación de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas (MCER) de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana, correspondientes a la convocatoria 2022.
  • Resolució de 4 de novembre de 2021, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora per a ho curse acadèmic 2021/2022 prevista en l'Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, por la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.
  • Ordre 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.

Convocatòria de proves de certificació 2022

Convocatòria de proves de certificació 2022

Models de proves de certificació

Models de proves de certificació

Models de Proves de Certificació

 

IDIOMA NIVELL NIVELL NIVELL NIVELL
  B1 B2 C1 C2
ALEMANY Alemany B1 Alemany B2 Alemany C1 Alemany C2
ANGLÉS Anglés B1 Anglés B2 Anglés C1 Anglés C2
ÀRAB Àrab B1 Àrab B2    
ESPANYOL Espanyol B1 Espanyol B2 Espanyol C1 Espanyol C2
ÉUSCAR Éuscar B1 Éuscar B2    
FINÉS Finés B1      
FRANCÉS Francés B1 Francés B2 Francés C1 Francés C2
GREC Grec B1 Grec B2    
ITALIÀ Italià B1 Italià B2 Italià C1 Italià C2
JAPONÉS Japonés B1      
NEERLANDÉS Neerlandés B1      
POLONÉS Polonés B1      
PORTUGUÉS Portugués B1 Portugués B2 Portugués C1  
ROMANÉS Romanés B1      
RUS Rus B1 Rus B2    
VALENCIÀ Valencià B1 Valencià B2 Valencià C1 Valencià C2
XINÉS Xinés B1 Xinés B2