Visualització de contingut web

Legislació

  • Resolució, de 17 de febrer de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2021.

  • Resolució de 18 de desembre de 2020, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora per al curs acadèmic 2020/2021 prevista en l'Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

  • Ordre, de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV 26.03.2008).

Visualització de contingut web

Convocatòria de proves de certificació

Resolució, de 17 de febrer de 2021, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2021.
 
Cronograma dels tràmits del procés de matriculació a les proves de certificació de les EOI de la Comunitat Valenciana - Convocatòria 2021
 
 
 
Graella d'idiomes i nivells de la Prova Unificada de Certificació oferits en cada escola.

 

Enllaços als procediments telemàtics de matrícula per a les Proves Unificades de Certificació: 

 

  •   Matriculació de l'alumnat lliure del 5 de març al 11 de març de 2021: 
  • Tramitar telemàticament: 

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EOIML-SF&version=1&idioma=va&login=a&idProcGuc=2540&idCatGuc=PR

Tutorial del procediment telemàtic de matriculació a les Proves Unificades de Certificació per a l'alumnat que es presenta per lliure.
 
 

Tutorial del procediment telemàtic d'inscripció a les Proves Unificades de Certificació per a l'alumnat oficial.

Visualització de contingut web

AVALUACIÓ