Legislació

Legislació

  • ​​​​​​Resolució de 14 de febrer de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells de Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2022.
  • Resolució de 25 de febrer de 2022, del director general de Política Lingüistica i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifica la RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2022.
  • Resolució de 16 de junio de 2022, del director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la cual se modifica la Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la cual se establecen el calendario y el proceso de inscripción y matriculación para la realización de la prueba unificada de certificación de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas (MCER) de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana, correspondientes a la convocatoria 2022.
  • Resolució de 4 de novembre de 2021, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora per a ho curse acadèmic 2021/2022 prevista en l'Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, por la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.
  • Ordre 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.

Convocatòria de proves de certificació 2022