T'interessa

Portals

Legislació

Legislació

  • Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual queden fixades les exigències mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels Ensenyaments d'idiomes de règim especial.
  • Ordre 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana.
  • RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableixen el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació (PUC) en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2024. [2024/1203]
  • RESOLUCIÓ de 4 de març de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual es modifica la Resolució de 8 de febrer de 2024, de la Direcció General de Centres, per la qual s’establixen el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació (PUC) a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2024.

Proves de certificació 2024

Proves de certificació 2024

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual es modifica la Resolució de 8 de febrer de 2024, de la Direcció General de Centres, per la qual s'establixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació (PUC) a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2024.
Esta nova convocatòria només inclou els següents idiomes i nivells: alemany (C2), àrab (B2), xinés (B2), èuscar (B1), finés (B1, B2), grec (B1), japonés (B2), neerlandés (B1, B2), polonés (B1, B2), romanés (B1, B2), rus (B2) i valencià (B1).
RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s'establixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació (PUC) a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponents a la convocatòria 2024. [2024/1203]

Models de proves de certificació

Models de proves de certificació

Models de Proves de Certificació

 

IDIOMA NIVELL NIVELL NIVELL NIVELL
  B1 B2 C1 C2
ALEMANY Alemany B1 Alemany B2 Alemany C1 Alemany C2
ANGLÉS Anglés B1 Anglés B2 Anglés C1 Anglés C2
ÀRAB Àrab B1 Àrab B2    
ESPANYOL Espanyol B1 Espanyol B2 Espanyol C1 Espanyol C2
ÈUSCAR Èuscar B1 Èuscar B2    
FINÉS Finés B1      
FRANCÉS Francés B1 Francés B2 Francés C1 Francés C2
GREC Grec B1 Grec B2    
ITALIÀ Italià B1 Italià B2 Italià C1 Italià C2
JAPONÉS Japonés B1      
NEERLANDÉS Neerlandés B1      
POLONÉS Polonés B1      
PORTUGUÉS Portugués B1 Portugués B2 Portugués C1  
ROMANÉS Romanés B1      
RUS Rus B1 Rus B2    
VALENCIÀ Valencià B1 Valencià B2 Valencià C1 Valencià C2
XINÉS Xinés B1 Xinés B2