T'interessa

Portals

Taxes d'idiomes

Taxes d'idiomes

Quadre de taxes

Procediment per a la sol·licitud de devolució de taxes:

Hi ha tres alternatives, les quals es detallen a continuació, per a iniciar un tràmit de devolució de taxes, segons el tipus de taxa i de si se disposa o no de certificat digital i del model d’autoliquidació número 046.

Si el/la titular de la taxa disposa de certificat digital i del resguard del pagament (model d’autoliquidació número 046)

Es pot presentar la sol·licitud de devolució mitjançant el tràmit telemàtic 756 de l'Agència Tributària Valenciana (ATV). En cas d'incidències de caràcter informàtic durant el tràmit 756, pot contactar amb el CAU Administració electrònica al telèfon: 96 161 31 99.

Molt important!!: En cas que el motiu de la sol·licitud de devolució siga una renúncia a la matrícula d’un curs, caldrà adjuntar a la sol·licitud el document de renúncia que trobarà disponible en la pàgina web de cada EOI, amb el segell de l’EOI que acredite que la renúncia ha sigut comunicada al centre.

Si el/la titular de la taxa no disposa de certificat digital, no disposa del resguard del pagament (model d’autoliquidació número 046) o li sorgeixen incidències durant el tràmit telemàtic 756 que li impedeixen completar-lo

Es pot presentar la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts en el registre d'entrada presencial a la secretaria de la seua EOI, o en qualsevol registre d'entrada físic de qualsevol administració pública de la Generalitat o d'altres Administracions, mitjançant un model 756 imprés, una sol·licitud general o un escrit detallat en el qual consten les seues dades d'identitat i de contacte, i l'exposició clara dels fets/motius que donen lloc a la devolució. Haurà d'adjuntar el justificant de pagament de l'ingrés sol·licitat i els documents que acrediten els fets/motius al·legats. Haurà d'adjuntar també un certificat de titularitat del seu compte bancari. La sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts haurà de dirigir-se a: Conselleria d'Educació, Servei de Programació Econòmica i Pressupostos, Av. Campanar, 32, 46015, València.

Molt important!!: En cas que el motiu de la sol·licitud de devolució siga una renúncia a la matrícula d’un curs, caldrà adjuntar a la sol·licitud el document de renúncia que trobarà disponible en la pàgina web de cada EOI, amb el segell de l’EOI que acredite que la renúncia ha sigut comunicada al centre.

A través del Tràmit Z

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:

Molt important!!: En cas que el motiu de la sol·licitud de devolució siga una renúncia a la matrícula d’un curs, caldrà adjuntar a la sol·licitud el document de renúncia que trobarà disponible en la pàgina web de cada EOI, amb el segell de l’EOI que acredite que la renúncia ha sigut comunicada al centre.